พิธีแสดงเจตจำนงเพื่อลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 Intention Ceremony to sign the Employment Contract for Outsourcing to Management of Map Ta Phut Industrial Port between the Industrial Estate Authority of Thailand and Marinethai Group Company Limited on January 13, 2020

ภาพรวมองค์กร

กลุ่มบริษัทมารีนไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ภายใต้ชื่อ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด มีหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งได้เติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจของ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป นั้นมีความหลากหลายรวมไปถึง กลุ่มธุรกิจเครื่องมือสื่อสารทางเรือและเครื่องช่วยในการเดินเรือต่างๆ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและการบริการ กลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมและบริหารจัดการคนประจำเรือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอู่ต่อ-ซ่อมเรือ อุปกรณ์เรือ และ กลุ่มธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรือสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สินค้าน้ำมัน เคมีและแก๊ส รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลังเก็บสินค้า

เรามีความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ โดยเล็งเห็นความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันของความสำเร็จทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจ มากกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทมารีนไทยพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ภายใต้การบริหารจัดการของทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ

บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่

555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

กลุ่มธุรกิจ เครื่องมือสื่อสารและ
เครื่องช่วยในการเดินเรือ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของเครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วย ในการเดินเรือจากบริษัทชั้นนำระดับโลกใน ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่นยี่ห้อ Sailor, Thrane & Thrane, Koden, Suzuki, Garmin, KVH, McMurdo, Jortron, Danelec, Tokyo Keiki และ Pharos Marine เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจ อุปกรณ์ความปลอดภัย

และการบริการ

บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการด้าน วิศวกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือ/อปุกรณ์ความ ปลอดภัยประจำเรือโดยเฉพาะ เช่น แพชูชีพ, เรือ ชูชีพ, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ดับเพลิงและ ระบบตรวจ จับก๊าซพิษต่างๆ สำหรับเรือเดินทะเล และเรามี สถานีตรวจสอบและบริการแพชูชีพ สำหรับยี่ห้อ ชั้นนำของโลก อาทิเช่น RFD, DSB, Beaufort, Lalizas, Samgong, CRV และ Shanghai Youlong Rubber เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจ สถาบันการศึกษาและ

ฝึกอบรม

รงเรียนสยามการเดินเรือ

เรามีสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมคนประจำเรือด้วยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากลในประเทศไทยได้รับการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันชั้นนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการฝึกสอนด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมเครื่องจำลองการฝึกเสมือนจริงครบถ้วน เช่น Ship Handling Simulator, Engine Room Simulator, Steering Simulator, ECDIS, ARPA และ GMDSS Room Simulator

กลุ่มธุรกิจ บริการรับจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรือและคลังเก็บสินค้า

บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาสำหรับงานก่อสร้างเช่น งานทางทะเล งานพลังงานและสิ่งแวด ล้อม เรานําเสนอบริการและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในงานก่อ สร้างเหล่านี้ เราสามารถช่วยลูกค้าในช่วงเริ่ม ต้นที่เป็นจุดสําคัญของโครงการก่อสร้าง เมื่อ การตัดสินใจนี้สามารถส่งให้โครงการอยู่ในเส้นทางสู่ความสําเร็จหรือความล้มเหลว เรามี ความเข้าใจต่อการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด การติดตั้งที่เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์

กลุ่มธุรกิจคัดสรร จัดหา และบริหารจัดการคนประจำเรือ

บริษัท จัดหางาน เอ็มอาร์ที มารีน จำกัด

เราเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน ทำการคัดสรรพนักงานคนไทยที่มีคุณภาพออกไปทำงานประจำอยู่บนเรือสำราญระดับ 6 ดาว ด้วยความชำนาญในการจัดหาพนักงานคนไทยที่เหมาะสมกับตำแหน่งบนเรือสำราญ เรายินดีให้คำปรึกษาที่เป็นขั้นตอนโดยละเอียด และจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของพนักงานใหม่ก่อนออกไปทำงาน และเราเป็นที่ยอมรับจากบริษัทเดินเรือให้คัดสรรพนักงานคนไทยไปทำงานบนเรือสำราญ รวมถึงคนประเรือสำหรับเรือสินค้าทั่วไป

 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วัฒนธรรม และ ค่านิยมขององค์กร 

วิสัยทัศน์

จะเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคนี้ ที่ให้บริการครบวงจรในด้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยการเดินเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่ทันสมัย บริหารจัดการและฝึกอบรมคนประจำเรือให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อ-ซ่อมเรือและอุปกรณ์เรืออย่างครบครัน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ก้าวล้ำทันสมัยในเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. เข้มงวดกวดขัน ดูแลรักษา งานบริการ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เกิดความสะดวกรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด
3. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล สร้างพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ เพื่อชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นเอกภาพขององค์กร
4. พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เทียบชั้นองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
 

รักองค์กร | ร่วมแรงร่วมใจ | ใฝ่หาความรู้

มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ | คิดไปข้างหน้า

 

ผลงานสะท้อนคุณค่า

การสร้่างคุณค่าผ่านผลงานที่โดดเด่นคือหน้าที่หลักของเรา โดยคุณค่าในที่นี้มีสามส่วนที่สำคัญคือ

1. คุณค่าต่อธุรกิจ

2. คุณค่าต่อองค์กร

3. คุณค่าต่อบุคคลากรของเรา

โดยคุณค่าต่างๆ นั้ัน จะมีการประเมินและส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของเราจะเป็นองค์กรแถวหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

พันธมิตร

พันธสัญญา

กลุ่มบริษัทมารีนไทยของเรา เชื่อมั่นในการสร้างพันธมิตร และจะเติบโตอย่างเป็นเอกภาพไปพร้อมกับพันธมิตรทั้งภายในองค์กร อันได้แก่พนักงานของเราทุกคน และพันธมิตรภายนอกองค์กร หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความเป็นมืออาชีพ ธรรมาภิบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กลุ่มบริษัทมารีนไทยจะยึดมั่นในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เราทุกคนยังสร้างพันธสัญญากับตัวเองว่า จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้กับตัวเราเองและองค์กรอย่างแน่วแน่เพื่อความเป็นเลิศ

   

โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร

 

บริษัท มารีนไทยกรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ประกอบด้วย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด - บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

โรงเรียนสยามการเดินเรือ - บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท จัดหางาน เอ็มอาร์ที มารีน จำกัด

สำนักงานใหญ่ 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์: 02-703-3232

สำนักงานระยอง เลขที่ 81/65 หมู่ 3 มบ. บ้านสบาย ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร. 038-026-740