ภาพรวมองค์กร

กลุ่มบริษัทมารีนไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ภายใต้ชื่อ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด มีหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งได้เติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจของ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป นั้นมีความหลากหลายรวมไปถึง กลุ่มธุรกิจเครื่องมือสื่อสารทางเรือและเครื่องช่วยในการเดินเรือต่างๆ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและการบริการ กลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมและบริหารจัดการคนประจำเรือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอู่ต่อ-ซ่อมเรือ อุปกรณ์เรือ และ กลุ่มธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรือสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สินค้าน้ำมัน เคมีและแก๊ส รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลังเก็บสินค้า

เรามีความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ โดยเล็งเห็นความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันของความสำเร็จทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจ มากกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทมารีนไทยพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ภายใต้การบริหารจัดการของทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ

บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่

อาคารมารีนไทย เลขที่ 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

กลุ่มธุรกิจ เครื่องมือสื่อสารและ
เครื่องช่วยในการเดินเรือ

กลุ่มธุรกิจ อุปกรณ์ความปลอดภัย

และการบริการ

กลุ่มธุรกิจ สถาบันการศึกษาและ

ฝึกอบรม บริหารจัดการคนประจำเรือ

กลุ่มธุรกิจ บริการรับจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรือและคลังเก็บสินค้า

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

โรงเรียนสยามการเดินเรือ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด - สาขาระยอง

       

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วัฒนธรรม และ ค่านิยมขององค์กร 

วิสัยทัศน์

จะเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคนี้ ที่ให้บริการครบวงจรในด้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยการเดินเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่ทันสมัย บริหารจัดการและฝึกอบรมคนประจำเรือให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อ-ซ่อมเรือและอุปกรณ์เรืออย่างครบครัน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ก้าวล้ำทันสมัยในเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. เข้มงวดกวดขัน ดูแลรักษา งานบริการ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เกิดความสะดวกรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด
3. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล สร้างพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ เพื่อชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นเอกภาพขององค์กร
4. พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เทียบชั้นองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
 

รักองค์กร | ร่วมแรงร่วมใจ | ใฝ่หาความรู้

มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ | คิดไปข้างหน้า

 

ผลงานสะท้อนคุณค่า

การสร้่างคุณค่าผ่านผลงานที่โดดเด่นคือหน้าที่หลักของเรา โดยคุณค่าในที่นี้มีสามส่วนที่สำคัญคือ

1. คุณค่าต่อธุรกิจ

2. คุณค่าต่อองค์กร

3. คุณค่าต่อบุคคลากรของเรา

โดยคุณค่าต่างๆ นั้ัน จะมีการประเมินและส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของเราจะเป็นองค์กรแถวหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

พันธมิตร

พันธสัญญา

กลุ่มบริษัทมารีนไทยของเรา เชื่อมั่นในการสร้างพันธมิตร และจะเติบโตอย่างเป็นเอกภาพไปพร้อมกับพันธมิตรทั้งภายในองค์กร อันได้แก่พนักงานของเราทุกคน และพันธมิตรภายนอกองค์กร หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความเป็นมืออาชีพ ธรรมาภิบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กลุ่มบริษัทมารีนไทยจะยึดมั่นในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เราทุกคนยังสร้างพันธสัญญากับตัวเองว่า จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้กับตัวเราเองและองค์กรอย่างแน่วแน่เพื่อความเป็นเลิศ

   

โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร

 

บริษัท มารีนไทยกรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ประกอบด้วย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด - บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

โรงเรียนสยามการเดินเรือ - บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด สาขาระยอง

 

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-703-5544, 02-703-5858 โทรสาร 02-703-5525, 02- 703-3322

สำนักงานระยอง เลขที่ 81/63 หมู่ 3 มบ. บ้านสบาย ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร. 038-026-740